Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestedingen en overeenkomsten van ‘t Reparateurke zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer ….. en zijn uit te printen via de website.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in onze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ‘t Reparateurke worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ‘t Reparateurke ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ‘t Reparateurke. ‘t Reparateurke is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ‘t Reparateurke dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. PRIJZEN/AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van ‘t Reparateurke zijn vrijblijvend en ‘t Reparateurke behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief B.T.W.

4. RETOURZENDINGEN

4.1 Alle artikelen kunt u binnen zeven (7) dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna u uw geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij ‘t Reparateurke worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna goed te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

 • Of de juiste zaken zijn geleverd
 • Of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen aantal
 • Of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan ‘t Reparateurke onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. ‘t Reparateurke zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen drie (3) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na levering, schriftelijk te melden aan verkoper.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt ‘t Reparateurke zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. ‘t Reparateurke neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien u iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

 • Stuur een e-mail naar info@reparateurke.nl zodat wij uw zending verwachten.
 • Vermeld in het onderwerp van de e-mail het nummer van de factuur die u ontvangen heeft.
 • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
 • Adresseer de artikelen.

5. BETALINGEN

Betaling dient te geschieden contant bij levering; onder contant wordt ook verstaan betaling per pinpas of andere geaccepteerde betalingskaart. Betaling per bank is mogelijk, mits het verschuldigde bedrag vóór de levering op rekening van verkoper is bijgeschreven. Uitsluitend indien vooraf overeengekomen kan van deze betalingswijze worden afgeweken.

 • Bij afwijkende betalingsmethoden geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Na het verstrijken van 30 dagen is de koper in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
 • Bij afwijkende betalingsmethoden is verkoper gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

6. INCASSOKOSTEN

6.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van doldoening buiten rechte, voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:

 • Over de eerste € 3.000,- : 15% (minimaal een bedrag van € 50,-)
 • Over het meerdere tot € 6.000,- : 10%
 • Over het meerdere tot € 15.000,- : 8%
 • Over het meerdere: 5%

Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Koper is aansprakelijk voor alle door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten. Dit geldt alleen indien verkoper en koper een gerechtelijke procedure voeren met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en een rechterlijke uitspraak bepaalt dat koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

7. LEVERING

De door ‘t Reparateurke opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. ‘t Reparateurke zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

8.1 Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd om afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

8.1 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht om verkoper hiervan per omgaande op de hoogte te stellen.

8.3 Koper verplicht zich om op eerste verzoek van verkoper:

 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade én tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven.
 • Alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper, op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3; 239 BW.·
 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van ‘t Reparateurke.
 • Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen.

9. GARANTIE

Verkoper verleent volledige garantie op alle nieuwe muziekinstrumenten gedurende 1 jaar na levering.

 • Verkoper verplicht zich, indien garantie van toepassing is en het product een gebrek vertoont, het product zo spoedig mogelijk te herstellen.
 • Artikelen die plegen te worden thuisbezorgd worden, indien mogelijk, aan huis gerepareerd; alle andere zaken dienen bij de verkoper ter reparatie te worden aangeboden.
 • Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen.
 • Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 • De garantie vervalt indien de schade isveroorzaakt door onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
  • Het laten vallen, omstoten, besmetten of ander onkundig gebruik.
  • Behandeling door derden, niet in opdracht en zonder medeweten van verkoper.
  • Nalatigheid in handelen met betrekking tot de luchtvochtigheid.
 • De koper dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor de garantie van toepassing is.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

10.2 Verkoper is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van (personeel van) ‘t Reparateurke.

10.3 Overigens is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.

11. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE EN BEWIJS

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en ‘t Reparateurke (dan wel door klant ingeschakelde derden), is ‘t Reparateurke niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘t Reparateurke.

11.2 De administratie van ‘t Reparateurke geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

12. OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan “omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen”. Mogelijke redenen van overmacht zijn o.a. stakingen binnen de branche of in andere branches, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is, en algemene vervoersproblemen.

12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode waarin, door overmacht, nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting bestaat tot schadevergoeding.

12.3 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

13. DIVERSEN

13.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met ‘t Reparateurke in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ‘t Reparateurke vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

13.2 ‘t Reparateurke is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.